حاجی

سبکی برای پریدن...

حاجی

سبکی برای پریدن...

حاجی

"اگر گفتمانی در زمینه‌ی آسیب‌شناسی و چاره‌جویی مشکلات موجود در سبک و فرهنگ زندگی به‌وجود آید، ، حتماً درخشندگی ملت ایران در این زمینه نیز، چشم جهانیان را متوجه خود خواهد کرد.

فرهنگ زندگی متأثر از تفسیر ما از زندگی است و هر هدفی را برای زندگی تعیین کنیم، سبک خاصی را به همراه می‌آورد."

رهبرم، سید علی حسینی خامنه ای

پیوندهای روزانه

۲ مطلب در بهمن ۱۳۹۵ ثبت شده است

برشی از کتاب تربیت کودک، استاد علی صفایی :


رقابت:

تقلید، شخصیت کودک را بزرگ کردن و رقابت، شخصیت و اراده کودک را بارور کردن است.

مقایسه های تحقیر کننده را نمیتوان به حساب رقابت گذاشت. (حالت مطلوب، بیان استعداد ها و ضعف هاست. مکمل این بیان،نشان دادن قله ها، درصورت جبران ضعف ها و کنار گذاشتن سستی و تنبلی است.)

پدر و مادر آگاه میتوانند با بیان داستان هایی از خود کودک را رقیب خود کنند و به حرکت وادارند. این رقابت چون ریشه در تقلید پیدا میکند، کارگر تر است.


برگرفته از کتاب روش تربیت کودک، صفحات 57 و 58 - استاد علی صفایی

  • حاج مجید

برشی از کتاب تربیت کودک، استاد علی صفایی :


تقلید :

کودک اصولا دارای غریزه تقلید است و این غریزه از شعبات غریزه کمال جویی و قهرمان پرستی است.

کودک وقتی که چشم باز میکند و پدر نیرومند و نان آور خود را میبیند، خود به خود شیفته او میشودو به تقلید از او میپردازد، به شرط آنکه این شخصیت پدر سوراخ برندارد و مورد تحقیر مادر و دیگران قرار نگیرد و یا تا سطح شخصیت کودک پایین نیاید. حتی هنگامی که فرزندش بر سر و رویش میپرد، این عظمت را حس کند. پدر باشخصیت مانند کوه است.

این روحیه تقلید میتواند بزرگترین عامل تربیتی باشدکه کودک را به سوی خوبی ها و بدی ها بکشاند. در صورتی که پدر خود تربیت یافته باشد و مودب باشدو معتقد و هدفدار باشد این تربیت ها و هدف ها به کودک منتقل میشود.

اوائل بلوغ پدر و مادر باید با آگاهی های کامل جای تقلید کورکورانه را با شناخت ها و آگاهی ها عوض کنند و حتی فرزند را در تقلید کردن و بدون برهان و تحقیق پذیرفتن و دنبال کسی رفتن سرزنش کنند. در اینجاست که پدر باید فرزند را با الگوهای بزرگتر و شخصیت های عظیم تر آشنا کند و آنها را برای او ترجمه نماید، وگرنه فرزند خودسرانه به این کار دست میزند و با اشتباه های خود، فسادهایی به بار می آورد و از دست میرود.برگرفته از کتاب روش تربیت کودک، صفحات 54 تا 57 - استاد علی صفایی

  • حاج مجید